Projektovanje u pejzažnoj arhitekturi

Primena pejzažne arhitekture je široka, od najmanjih privatnih parcela, preko javnih gradskih površina, pa sve do ekoloških predela (nacionalnih parkova).

projektovanje pejzazna arhitektura

Nakon izlaska na teren, prikupljanja relevantnih podataka o postojećem stanju, počinje se sa projektovanjem – preklapanjem slojeva (lejera) karata zemljišta, nivelacije terena, postojećeg zelenila, izgrađenih objekata, vodenih elemenata, insfrastrukture, fotografija.

Zadatak pejzažnih arhitekata je i nivelacija terena, po potrebi formiranje useka ili nasipa. Optimum je iskoristi, ukoliko je moguće, zemljište iz useka za nasip u celosti, kako bi se izbegli dodatni troškovi. Kod nivelacije terena neophodno je voditi računa o kvalitetu zemljišta, njegovoj poroznosti, padu terena i slivanju vode. Kod useka obavezno je projektovanje drenažnog kanala koji će odvoditi višak vode. Ukoliko je teren previše ravan, dodavanjem zemljišta i formiranjem brežuljaka, teren postaje dinamičniji i privlačniji za aktivnost dece na otvorenom.

Bioekološka osnova predstavlja tabelarni prikaz u koji se unose podaci o postojećoj vegetaciji na terenu. Za svako drvo, žbun koji postoji na terenu unosi se redni broj, latinski nazivi, zatim mere (visina, širina krošnje, poprečni presek stabla), da li postoje oštećenja uzrokovana insektima ili druga oboljenja. Na osnovu opšteg stanja, svaka biljna jedinka dobija ocenu i određuje se da li se biljka zadržava na terenu. Potrebno je zadržati što veći broj zdravih jediniki koje već postoje na terenu u novom idejnom rešenju.

Kod manjih projekata radi se funkcionalna šema, u kojoj se vrši zoniranje (određivanje zona za rad, odmor, obedovanje), određuju se komunikacije na terenu, vizuelne barijere (sakrivanje pogleda), tačke u prostoru (npr. fontana) i vizure (pogled ka pejzažu).

Ideju za oblikovanje zelene površine, pejzažne arhitekte dobijaju korišćenjem šablona iz prirodnih oblika, geometije, arabeski. Najdinamičniji su apstraktni oblici, koji su teški za izvođenje na terenu. U pejzažnoj arhitekturi postoje 3 stila: pravilan (geometrijski), pejzažni (prirodni) i mešoviti (kombinacija prethodna dva).

Kako bi idejno rešenje naglasilo estetske vrednosti biljnog i građevinskog materijala, koriste se principi pejzažnog projektovanja za naglašavanje:

  • Kontrasta (oblik, boja lista – boja cveta/ploda)
  • Teksture (nervature lišća, građevinskih materijala)
  • Boje (kompementarne dopuna, susedne harmonija, promena tokom godine)
  • Veličine (rast, promena kroz vreme)
  • Repeticije (ponavljanja, npr. raspored saksija, drvoredi)
  • Ritma (formira se ponavljanjem elemenata)
  • Sekvence (stvaruju pokret, vizure, šta se krije iza..)

Bez ozbira koji stil je u pitanju, kao i izbor biljnog materijala, pejzažne arhitektre svoje projekte pored opisa u tekstualnom delu idejnog rešenja, moraju da prikažu kroz grafičke priloge, koji mogu biti urađeni ručno na papiru ili u elektronskom obliku, na računaru, primenom različitih softvera. Osnova se uvek prikazuje u dve dimenzije – 2D, “pogled od gore”, jer su takvim prikazom najvidljiviji svi objekti na terenu. Za prikaz celog prostora u tri dimenzije – 3D koristi se izometrija, crtanje pod uglom od 30°, sa zadržavanjem dimenzija sa osnove. Ukoliko na projektu postoji novi detalj (stepenište, pergola, fontana, urbani mobilijar) poželjno je prikazati ga posebno, u 3D varijanti, iz više uglova, radi boljeg sagledavanja i budućeg izvođenja.

Pravilo je da se vegetacija crta u maksimalnoj veličini koje biljne vrste mogu da dostignu u budućnosti, kako bi se izbeglo srastanje jedne jedinke u drugu, ukrštanje grana i korenovog sistema.

Zadatak pejzažnih arhitekata je da uklope biljni materijal u jedinstveno rešenje, odabirom biljnih vrsta u skladu sa tipom zemljišta i klimatskim uslovima na terenu, da formiraju funkcionalno i zanimljivo idejno rešenje korišćenjem 7 principa pejzažnog projektovanja, sve u skladu sa datim projektnim zadatkom, odnosno željama investitora i planiranim budžetom.

 

Autor teksta: Dubravka Živković, master inženjer pejzažne arhitekture

april 2021.

Pogledajte video

Website by mzlaki icon Studio Mzlaki :: 2020 ::